U N I V E R S I T A T   P O L I T È C N I C A   d e   C A T A L U N Y A   •   E T S E T B

11471 Anàlisi Vectorial   (Enginyeria de telecomunicació, pla 1992)

(...)
unde summando pro omnibus dΣ obtinemus

                         THEOREMA SECUNDUM.
      Volumen integrum corporis exprimitur per integrale ∫ds. x cos QX
per totam superficiem extensum.
      Manifesto idem volumen etiam per ∫ds. y cos QY  vel per
∫ds. z cos QZ  exprimere licebit.

--- Carl Friedrich Gauss, 1813

L'assignatura d'Anàlisi Vectorial formava part del pla 1992 i com a tal ha desaparegut.   Podeu veure aquí la pàgina web corresponent a l'última vegada que la vaig impartir (els enllaços poden no funcionar).   En els graus d'enginyeria de telecomunicació (pla 2009) hi hagué una assignatura similar, Càlcul Avançat, que en el nou grau (pla 2015) fou substituïda per Càlcul Vectorial.

Temari

Materials de l'assignatura

Encara podeu accedir als materials docents que vaig elaborar, en algun cas en col·laboració amb altres professors.

Descripció de l'assignatura (segons la guia docent de l'ETSETB)


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/anvec.  Creada 26 febrer 2002.   Actualitzada 18 juliol 2016.