U N I V E R S I T A T   P O L I T È C N I C A   d e   C A T A L U N Y A   •   F A C U L T A T   d e   M A T E M À T I Q U E S   i   E S T A D Í S T I C A

48039 Varietats diferencials

Hola a tothom!
L'assignatura de Varietats diferencials es va impartir entre els cursos 2006-2010 com a assignatura del Màster de Matemàtica Aplicada.   Vam impartir-la el professor Miguel C. Muñoz i jo.
Anteriorment una assignatura amb continguts similars havia format part del programa de doctorat de Matemàtica Aplicada de la UPC, amb els noms de Grups de Lie i simetries (1993-98) i Varietats diferencials (1998-2003).

El que segueix és més o menys l'aspecte que tenia aquesta pàgina el juliol de l'any 2010, quan va desaparèixer aquell màster.


2010 primavera

Professors: Xavier Gràcia (responsable) i Miguel C. Muñoz.

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.

Temari

El nucli del curs està dedicat als grups de Lie i algunes de les seves aplicacions.   També tractarem d'altres temes de topologia i geometria diferencial necessaris per a l'estudi dels grups de Lie.

Horaris

De manera genèrica les classes són:
dilluns i dijous, 12:00-13:30, FME, aula 104.

Avaluació

Es té en compte l'assistència i participació a classe, i la realització i exposició d'un treball.

Activitats de l'assignatura

Presentació dels treballs

Les exposicions dels treballs es fan cap a finals del curs acadèmic.   Els estudiants m'han d'enviar el fitxer del treball en format pdf (per exemple), preferentment abans de l'exposició.

Exposicions   Dijous 17 juny 2010, 12:00h; aula 100 de la FME.   Cada estudiant disposa d'uns 35 min.

Curs de professor invitat

Bibliografia

Altres informacions


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina creada el 12 d'abril del 2007.   Actualitzada el 20 de juliol del 2012.