Lali Barrière · music and mathematics

Aquí trobareu materials i recursos per a les classes de Pràctiques de l'assignatura de lliure elecció Música i Matemàtiques, de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.

Sessions pràctiques amb Pure Data

Curs 2010-2011. Quadrimestre de tardor

Pure Data, o Pd, és un entorn gràfic de programació en temps real pensat inicialment per al processat d'àudio, que s'ha extès al processat de gràfics i senyal de vídeo. Als anys vuitantes Miller Puckette va crear el programa Max/MSP a l'IRCAM. Més tard, Max/MSP va ser comercialitzat per Cycling'74 i Miller Puckette va desenvolupar la seva versió lliure de codi obert, Pure Data.

El programa es basa en blocs que s'interconnecten mitjan¨ant cables i que poden ser de dos tipus: de control, per a la interfície gràfica, el control de temps, la comunicació, el control de senyals MIDI; i de senyal, com ara oscil·ladors, filtres, delays, envolupants, que permeten la síntesi d'àudio i el processat digital del senyal en temps real.

La web de Pure Data http://puredata.info/ és un bon repositori d'informació, documentació, tutorials, recursos. El programa es pot baixar lliurement de: http://puredata.info/downloads.

Temari de les pràctiques

 • 1. Introducció a l'àudio digital.
 • 2. Introducció a Pure Data.
 • 3. Manipulació de l'amplitud i el temps. Síntesi additiva; modulació: en anell, d'amplitud i de freqüència; filtres i delays
 • 4. Anàlisi de Fourier: pas de continu a discret. La DFT: definició i propietats, aplicacions, relacions amb la sèrie de Fourier i la transformada de Fourier.
 • 5. Manipulació de l'espectre de freqüències. Ús de la FFT.

Materials per a les classes

 • Document molt bàsic d'introducció a l'àudio digital.
 • Material en Pd per a la primera classe (10.11.2010).
 • Material en Pd per a la segona classe (16.11.2010).
 • Material en Pd i resum de sèries de Fourier per a la tercera classe (19.11.2010).
 • Material en Pd per a la quarta classe (23.11.2010).

Bibliografia

 • Gareth Loy. Musimathics. The Mathematical Foundations of Music. Volume 2. The MIT Press, 2007.
 • Johannes Kreidler. loadbang. Programming Electronic Music in Pd. Wolke Publishing House, 2010. Disponible online: http://www.pd-tutorial.com/english/index.html.
 • Miller Puckette. The Theory and Technique of Electronic Music. World Scientific Press, 2007. Disponible online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm. Es poden descarregar els exemples en Pd.
 • Julius O. Smith III. Mathematics for the Discrete Fourier Transform with Audio Applications. Center for Computer Research in Music and Acoustics, Stanford University, Sanford, CA, 2008. Disponible online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/dft/.

Altres recursos