Lali Barrière · art sonor

El curs 2011-2012 he estat professora convidada del Màster d'Art Sonor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on he impertit tres sessions de l'assignatura Generació i registre del so.

Aquí trobareu informació i materials per a aquestes classes.

Curs 2011-2012. Quadrimestre de tardor

 • Sessió 1. Teoria de Fourier. Aplicacions a la música i el so (2 hores).
 • Sessió 2. Exemples d'ús d'eines digitals (2 hores).
 • Sessió 3. Exemples d'ús de dispositius analògics (2 hores).

Sessió 1. Teoria de Fourier. Aplicacions a la música i el so

Com la teoria de Fourier proporciona un model teòric per a la representació del so.

1. Ona sonora. Representació.
2. Freqüència i sensació d'altura. Soroll.
3. Ones periòdiques. Ones sinusoïdals. Oscil·ladors.
4. Teorema de Fourier. Espectre harmònic. Síntesi additiva.
5. Envolvent d'amplitud. Espectres que canvien en el temps.
6. Espectres inharmònics. Ones complexes.

Exemples

 • Música amb sinusoïdals.
 • Vibració mecànica. Modes de vibració. La freqüència de ressonància pròpia dels materials.

Materials per a la primera classe

Sessió 2. Àudio digital i aplicacions de la teoria de Fourier

Exemples d'ús d'eines digitals.

Previ. Comentaris a la sessió 1
Temes que han quedat pendents de comentar o completar.

 • Reflexió sobre l'amplitud.
 • Dent de serra i altres ones "conegudes".
 • Fenòmens de fase (cancel·lació).
 • Direccionalitat de les ones.
 • Visualització de paràmetres del so.
 • So i vibració mecànica. Percepció.

7. Senyals digitals. Mostreig: discretització i quantització.
8. Teorema de Nyquist-Shannon. Aliasing. Amplada de banda.
9. Transformada de Fourier.
10. Operacions amb l'ona (domini temporal) i amb l'espectre (domini freqüencial).

Exemples

 • Detecció d'esdeveniments sonors.
 • Ús de programes d'anàlisi. Generació de so a partir de les dades obtingudes.

Materials per a la segona classe

Sessió 3. Exemples d'ús de dispositius analògics

Bricolatge sonor: ús de micros de contacte, pick-ups, dispositius de creació pròpia.

1. Tèniques de producció de so.
2. Captació.
3. Manipulació.
4. Difusió del so. Espai.

Materials per a la tercera classe